Wszyjstko to co kiejsi i terazy sie odprowiało na cieszyńskij ziymi. We świynta, na codziyń, w kojściele, jak sie dziołucha wydowała i synek żyniuł. Jak starka, abo starzik umrzuł i wszyjstko inne. Ponikiere ty zwyczaje eszcze ludzie pamiyntajóm inksze eszcze aji odprawiajóm, ale kupa z nich uż bardzo ani żodyn nie pamiynto…