Tak po prowdzie to o rodzinie Grómanów żech sie dziepro cosi dozwiedzioł jakżech zaszoł na fare do Małych Kóńczyc, a podziwołżech sie do starych ksióng. Nazwisko Gróman je niemiecki, tóż snoci jakisi starucny Gróman prziwandrowoł na Cieszyńskóm Ziymie kansik ze świata. W kierym to było roku to żodyn nie wiy. Mianowoł sie Franz Grohmann, a urodziuł sie miyndzy 1825 a 1835 rokiym, ale kany to tak ganc nie wiym. Yny tela żech słyszoł eszcze od mojigo starzika, że prziwandrowoł kansik ze Sudetów.  Kupa Grohmannów miyszko kole Decina, Varnsdorfu, a Czeskij Kamiynicy. To nazwisko w naszej familiji sie smiyniało, bo nejprzód sie pisali Grohmann, potym Grohmann, lebo Gromann, a po drugij wojnie, jak prziszli Rusi to sie pisali Groman.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukej w Niymcach miyszkajóm Grohmannowie

 

Tóż tyn Grohmann prziwandrowoł do Cieszyna, a snoci szwandrosiuł po nimiecku, tóż ludzie prawili, że ni ma stela. W Cieszynie odewrzuł obchod kolónialny, a przedowoł rostomajte rzeczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tych powiatach miyszkajóm Grohmannowie

 

   Franz Grohmann sie ożyniuł s Maryjannóm (ur. 09.04.1838 zm. 26.08.1896, pogrzyb 28.08.1896), kiero była ceróm Jozefa Hula, a Barbary s chałupy Czapla.  Maryjanna miała na miano Maryja, ale mianowali jóm Maryjanna. Mioł ś nióm troje dziecek: Michała, Karola, a Maryje. Michał sie urodziuł kole roku 1845. Nie ożyniuł sie, a ni mioł dziecek. Chodziuł po dziedzinach, a po chałupach a przedowoł kosze, rogolki, mietły, a inksze rzeczy. Sóm se to robiuł jak mioł czas. Ni mioł swojigo kónta, ani chałupy, tóż cały żywot tak sie błónkoł po obcych progach, mioł też rod gorzołke. Umrzuł kole roku 1935. Drugi synek Grohmanna mioł na miano Karol. Mioł sztworo dziecek, a urodziuł sie kole roku 1845. Miyszkoł Małych Kóńczyc, tam kany miyszkoł Pajónk – na Podlesiu. Mioł sztworo dziecek – Karola, … Umrzuł kole roku 1931. Karol mioł cere Józefe (ur. 24.08.1895, zm. 02.05.1967, pogrzyb 06.05.1967), kiero sie wydała za Pawła Brzezine, (ur. 19.11.1897, zm. 05.11.1969). Jozefa miała dwoje dziecek - Karola a Genowefe. Karol sie ożyniuł s Brónisławóm, a majóm synka Zbyszka, kiery miyszko w Zybrzidowic.  Paweł Brzezina był fojtym w Małych Kóńczyc. Maryja – cera starucnego Franza Grohmanna urodziła sie 19.02.1854 w Małych Kóńczyc. Była to przeogrómnie piekno baba. Podobała sie wszyjstkim – aji bogatym panoczkóm ze dwora. Hrabina Von Thun s Wielkich Kóńczyc se jóm wziyna do siebie na zómek, a tam Maryja była ochmistrzynióm. Na tóm Maryje ludzie prawili aji Maryjanna. Była zowitkóm – przed ślubym miała dwoje dziecek:  Adolfa a Tereze. Ludzie prawili, że ty dziecka miała s jakimsik przocielym hrabiny Von Thun, ale czy to je prowda to żodyn nie wiy. Jedno s tych dziecek to był mój pradziadek (ojciec mojigo starzika Adolfa), kiery mioł na miano Adolf. Potym Maryja, uż jako zowitka sie wydała za Tomasza Lebiedzika (ur. 12.12. 1859, zm. 24.07.1927, pogrzyb 26.07.1927), kiery był ekonomym na folwarku u Jana Andrzeja Folwarcznego. Ślub wziyni w kojściele Małych Kóńczyc. Maryja miała eszcze s tym Lebiedzikiym piynć dziecek: Johanne, Filomyne, Maryje, Ludmiłe a Franciszke. Wszeckich dziecek miała siedym. Tereza sie wydala za Owczarzigo s Kaczyc Dolnich. Johanna Lebiedzik sie wydała za Rudolfa Macheja, a mieli synka Rajmunda (ur. 13.02.1909, zm. 12.02.1968, pogrzyb 14.02.1968). Rajmund sie ożyniuł s Emilióm (ur. 01.04.1910, zm. 23.07.1979). Mieli dwie cery - Anne, a Marie. Anna sie wydała za Kazimierza Holisza (ur. 16.02.1939, zm. 11.04.2003) s Pierśćca, a mieli pospołu synków - Bogusia, a Pietra (ur. 1968), a cere Mónike (ur. 11.02.1978). Boguś mo cere Izabele. Pieter sie ożyniuł s Basióm Wróbel s Dymbowca a majóm trzi cery - Patrycje, Sylwie, a nejmłodszóm. Maria sie wydała za Karola Wojackigo, a mieli pospołu dwoje dziecek - Asie, a Adama.  Filomyna sie wydała za Brejze, a Maryja, Ludmiła a Franciszka sie wydały za Grymlika, Kłónczke a Cyrzika, ale kiero se kogo wziyna tego nie wiym. Ujec Albert mi łopowiadoł yny tela, że miyszkały pod Folwarkiym, jako sie jedzie na Kólónije. S tego co wiym, to Maryja Lebiedzik (Grohmann) nie chodziła do kojścioła. Rzykała dycki kole folwarku. Umrziła 24.12.1931 r w Małych Kóńczyc, a je pochowno na kierchowie przi kojściele, kole krziża, jak sie wlazuje od hólicy Staropolskij. Jeji chłop też je pochowany na kierchowie przi kojściele. Syn Marianny – Adolf sie urodziuł 09.04.1875 w Małych Kóńczyc. Marianna go miała eszcze jako zowitka. W papiórach mo na miano Wolf Grohmann. 17.09.1899 Adolf sie ożyniuł s Annóm Tómaszek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka ślubu Anny Tomaschek a Adolfa Grohmanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka ślubu Anny Tomaschek a Adolfa Grohmanna 

 

Anna to była Czeszka, kiero sie urodziła w w Karwinej 24.07.1877 roku. Była ceróm Andreasa Tomaszka (Tomaschka) s Karwinej, a Maryjanny z chałupy Kop. Ty informacyje sóm s tej metryki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryki urodzynio Anny Tomaschek

 

Ujec Anny od stróny Matki był snoci biskupym, a mianowoł sie Adolf Bertram – wiyncyj o nim tukej: 

Adolf Bertram

Anna Tomaszek miała troje rodzyństwa, a jeja Matka miała każde dziecko s inkszym chłopym. Adolf Grohmann się ś nióm ożyniuł, 17.09.1899 roku, a mieli pospołu dwanost dziecek, a sztworo ś nich umrziło na ospe eszcze za Austryje. Adolf mioł dwoje nieślubnych dziecek eszcze za kawalera. Za Austryje Adolf był hawiyrzym, a robiuł na szachcie. Jak sie zaczła piyrszo wojna w 1914 roku, to poszoł do wojska, a służył jako szeregowy w rakuskim wojsku na fróntach w Bośni a w Hercegowinie. Potym prziszoł spadki do chałupy, bo Rakuszanie puszczali chłopów, kierzi mieli rodziny, a byli hawiyrzami. Po piyrszej wojnie poszeł robić na szachte do Łazów kole Orłowej. Adolf s Annóm po ślubie miyszkali w Łazach, a tam sie urodziły ich nejstarsze dziecka – mój starzik Adolf był trzeci po Maryczy, a po Annie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesieli Rajmunda. Od lewej: Marycza s chłopym, Agnesza, Starzik Adolf ze Starkóm Zofijóm, Sztefa s chłopym. Siedzóm od lewej: Anna a Adolf Grohmann, Rajmund s Lusióm, ojciec Lusi, a Anna.          
 

   Potym nieskorzi Adolf s rodzinóm sie przeniósł do Małych Kóńczyc, a postawiuł, lebo kupiuł chałupe na Podlesiu, tam kany terazy je wystawióny Włodek Mańka. Potym tóm chałupe snoci sbulali, lebo sie spoliła, a Adolf wystawiuł drugóm chałupe blisko kole nij. Ta chałupa tam stoji do dzisia, a miyszko w nij Maryjola – wnuczka Adolfa. Adolf umrzuł 13.04.1950, pogrzyb mioł 16.04.1950. Pochowali go w grobie jego matki Maryji. Był to człowiek kiery mioł rod porzóndek, tóż też w chałupie dycki musiało być wysprzóntane. Legier musioł być posłany pierzinóm, a ne tej pierzinie dycki społ szumny kocur. Dboł o to, coby rodzina sie dzierżała kupy, a przes całe życi mioł kóntakt s przocielami s bliska a s dalsza. Dziecka Adolfa, kiere mioł s Annóm, a kiere przeżyły sie mianowały: Marycza (Maryja), Anna, Adolf (mój starzik – Ojciec moji Matki), Sztefka, Agnesza, Rajmund, Zofija a Lojska. Marycza sie urodziła w Czechach w Łazach kole Orłowej 3.09.1900. Wydała sie za Karola Mrózka. Ślub mieli 23.08.1924 w Małych Kóńczyc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka urodzynio Maryji Grohmann (cery Adolfa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka urodzynio Maryji Grohmann (cery Adolfa a Anny)

 

Maryja miyszkała w Petrowicach, kole Karwinej. Mieli pospołu dwóch synków - Oskara, a Mirosława. Oskar miyszkoł w Hawirzowie, a mioł dwóch synków - Oskara, a Lubosza. Oskar miyszko w Suchej, a jego synek kansik w Pradze.  Lubosz miyszkoł w Hawirzowie. Drugi synek Maryczy - Mirosław miyszkoł w Karwinej szejś, a mioł dwóch synków - Mirka, a Janka. Obo miyszkali w Karwinej szejś. Drugo cera Anna (Jozefa) sie urodziła w Łazach kole Orłowej 19.03.1902 roku. Wydała sie za Franciszka Waleczko. Ślub mieli ,12.05.1923 w Małych Kóńczyc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryki urodzynio Anny Grohmann (cery Adolfa a Anny)

 

Anna miała  dwoje dziecek - Maryczke a Ludwika. Maryczka sie wydała za Noge s Morawki, a miała ś nim cere. Ludwik mioł sztworo dziecek - Ladika, Wlaste, Wladika, a Wiere. Anna miyszkała całe życi w Dómbrowej w Czechach. Miyszkała tam aji Zofija - siostra Anny Tomaszek. Potym na starojść Anna miyszkała w dómu starców. Anna była Świadkiym Jehowy. Po Annie sie urodziła Stefania - 14.10.1903.  Wydała za Bohacza, a po tym jak umrzuł, to żyła s Malinóm. Sztefa miyszkała całe życi w Ostrawie - Zabrzegu. S Bohaczym mieli pospołu dwóch synków - Zbyszka, a Jozefa. Zbyszek sie zastrzeluł, jak był we wojsku. Obo miyszkali w Ostrawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryki urodzynio Stefanii Grohmann (cery Adolfa a Anny)

 

   Sztworty był mój starzik Adolf - ojciec moji Matki. Urodziuł sie 16.06.1906 w Łazach kole Orłowej. Ożyniuł sie ze Zofijóm Bijok 14.11.1931 roku. Mieli sztworo dziecek: Brónka, Alberta, Brónke, a Danke (mojóm mame). Brónek umrzuł, jako dziecko eszcze przed drugóm wojnóm. Albert sie urodziuł w 1934 roku. Dobrze sie uczuł jako synek, tóż poszoł na szkoły do Cieszyna, a potym sztudyrowoł w Krakowie, a w Olsztynie. Miyszkoł w rostomajtych miejscach, a terazy uż je na pyndzyj a miyszko we Warszawie. Ożyniuł sie s Krysióm, mioł ś nióm syneczka – Tómka, kiery umrzuł, jako dziecko, a potym sie jim urodziuł synek Danek. Danek sie ożyniuł s Małgosióm s chałupy Poloczek. Jeja rodzina pochodzi tukej s Cieszyńskigo. Danek a Małgosia majóm synka – Michała. Ciotka Brónka – siostra moji mamy sie urodziła 18.07.1937 roku w Małych Kóńczyc. Też sie dobrze uczyła, tóż poszła na szkoły do Cieszyna, a potym sztudyrowała we Wrocławiu. Tam miyszkała do śmierci. Była dwa razy wydano, a ni miała dziecek. Brónka miała pogrzyb 9.04.1984 r., a je pochowano na kierchowie we Wrocławiu przi ulicy Grabiszyńskij. Moja Mama Danka sie urodziła 6 czerwca 1942 roku, ale starzik Adolf jóm sgłosiuł na urzónd dziepro 9 czerwca, tóż wszyndzi w papiórach miała napisane 9. Mojigo fotra poznała na muzyce, a wydała sie za niego w 1962 roku. Za rok sie urodziuł mój nejstarszy brat - Jarek, potym za 5 roków Zbyszek, a w 1979 urodziłech sie jo. Jarek mo dwoje dziecek: Sebastyjana a Marianne, a Zbyszek mo synka Wojtka, a mie sie urodziuł synek Mateusz.  Mój starzik Adolf umrzuł w 1996 roku, a je pochowany na kierchowie kómunalnym w Czechowicach razym ze starkóm Zofijóm, kiero umrziła rychlij - w 1991 roku. Moji starzicy w 1979 roku sie przekludzili do Czechowic, kany miyszkali na bycie, a od 1991 roku do śmierci miyszkali przi nas w Małych Kóńczyc.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogrzyb Adolfa Grohmanna w 1950 roku 

 

Po moim Starziku sie urodziuł Rajmund (*05.09.1911 +1968), kiery sie ożyniuł s Lusióm Szczepańskóm s Puńcowa (*13.09.1922) w 1940 r. Mieli pospołu dwoje dziecek - Krysie, a Czesława. Krysia mo cere Jole Żywioł (*1963), a synka Zoltana Kura (*1968). Jola sie wydała za Waldka Szostaka, a majóm cere Kasie, a synka Łukasza. Miyszkajóm pospołu we Szwecyji. Zoltan se ożyniuł s Adrianóm, a majóm pospołu dwoje dziecek - Nikole, a Tóma. Czesław mo synka Krystiana, a cere Krysie. Rajmund miyszkoł s żónóm w kamiynicy w Cieszynie, na ulicy Głymbokij. Był muzykantym - groł na hóślach a na trómpecie we Wielkij Orkiestrze Symfónicznej Polskigo Radija w Katowicach, pod dyrekcjóm Grzegorza Fitelberga. Rajmund, a Czesław sóm pochowani na kierchowie kómunalnym w Cieszynie. Po Rajmundzie sie urodziła dziołucha - Agnesza, kiero sie wydała za Karola Wyrwoła. Miyszkali na ulicy Jabłónkowskij w Czeskim Cieszynie.  Mieli pospołu synka Jindrzicha, a ón mioł trzech synków - Jindrzicha, Milosza a Karola. Agnesza była Świadkiym Jehowy.  Po Agneszy sie urodziła Zofija. Miyszkała do śmierci w Ostrawie. Mo cere Dagmare, kieróm miała s Grekiym Gogosym. Dagmara sie wydała za Milosza Wychlidke s Pragi, a majóm pospołu synka Jarka. Dagmara miyszkała w Dómbrowej, a wychowywała jóm siostra Anny Tómaszek - Zofija. Nejmłodszo była Lojska, kiero sie urodziła w Małych Kóńczyc. Wydała sie za Szczepańczyka, a miała ś nim dwoje dziecek - Maryjole, a Ryśka. Maryjola sie wydała za Janusza Sikore, a majóm dwie cery - Dominike (ur. 1981), a Agnieszke (ur.02.02.1983), a miyszko na ojcowiźnie swoji Matki Lojski. Dominika mo cere Nikole, a Agnieszka sie wydała za Janusza Kurcjusa (ur. 1980) s Wielkich Kóńczyc (ślub 03.02.2001) a majóm synka Roberta (ur. 2001). Lojska umrziła w 1996 roku, a je pochowano na kierchowie kómunalnym w Małych Kóńczyc. Nejmłodsze dziecka Adolfa, a Anny sie urodziły w Małych Kóńczyc, kany cało rodzina sie przeniósła s Łazów. Anna żyła długo - miała 93 roki jak umrziła. Umrziła w 1971 roku, a je pochowano na kierchowie kómunanym w Małych Kóńczyc. Do śmierci gospodarziła a robiła. Miyszkała  razym s Lojskóm - swojóm ceróm.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja prastarka Anna s wnukiym Ludwikiym