Jednego razu przi sobocie żech sie s żónkóm wybroł do ciotki Machejki na nawszczywe. Nie byłech uż u nij downo, tóż żech zazwóniuł esi bydzie w sobote dóma, bo przeca każdy przi sobocie mo cosi mało wiela do roboty. Chciołech się cosi dozwiedzieć o moich starzikach a prastarzikach, a wiedziołech że ciotka to wiy, bo to mo popisane w rodnym liście. Tóż zaczła mi wyrzóndzać, a jo żech to wszecko pisoł, potym mi aji pokozała starucne fotografije. To co żech spisoł a spamiyntoł to żech wciepoł tukej na strónke. Jak sie zajś czego nowego dozwiym, to tukej dopiszym. To bydzie historyja rodziny moji starki (matki moji matki), kiero sie mianowała Zofia Bijok. Wszecko sie zaczło kiejsi we Wielkich Kóńczyc, kany miyszkoł synek, kiery przoł dziołusze kiero miała na miano Marianna a s chałupy była Nytrowa. Óna zustała nie sama, a urodziła dziołuche, kiero miała na miano Anna a urodziła sie 13.06.1863 roku. Okrzczóno była w kojściele katolickim we Wielkich Kóńczyc 14.06.1863 roku. Marianna Nytra była zowitkóm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Był w tej samej dziedzinie inkszy synek, kiery przoł dziołusze, kiero miała na miano Anna. Potym óna zustała nie sama, a urodziła synka kierymu dała na miano Jozef. Anna Bijoczka była zowitkóm. Jozef sie urodziuł 29.12.1856 roku, a krzcili go 30.12.1856 w kojściele katolickim we Wielkich Kóńczyc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci dwo – Anna a Jozef se przali, a zaczli się galanić. Potym sie ożynili 20.09.1880 roku w kojściele we Wielkich Kóńczyc. Annie wtynczas było 17 roków, a Jozefowi 24 roki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtynczas Cieszyńsko Ziymia była pod Austryjóm, a ludzie żyli s gospodarki, tóż oboje młodzi gospodarzili a płóżyło sie jim, tóż też potym aji mieli dziecka. Kiej sie urodzili jejich ojcowie, a skónd byli tego nie wiym, ale możne bydym wiedzioł, jak zóndym na fare do Wielkich Kóńczyc. Wiym yny tela, że Jozef robiuł cegły a był taki mały chłopek, a jego baba Anna to była wielko baba, a 16 roków przed śmiercióm leżała w legierze, bo dostała cosik na nogi i nie poradziła chodzić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tych powiatach w Polsce myszkajóm Nytry - nejwiyncyj w Cieszyńskim.

   Jozef a Anna mieli dwoje dziecek – Marysie a Franciszka. Postawili chałupe kole Maryjki w Małych Kóńczyc, tam, kany terazy miyszko ciotka Helynka. Jozef Bijok umrzuł w lutym 1942 roku, a jego baba w 1926 roku. Marysia sie wydała za Madeckigo s Małych Kóńczyc. Była gaździnóm, jako każdo baba wtynczas. Miyszkała tam, kany terazy miyszko Staszek Golasowki. S tym Madeckim Maria miała piyncioro dziecek, kiere przeżyły, ale eszcze jakisi, kiere sie snoci potopiły. Ty dziecka sie mianowały: Anna, Marysia, Alojza, Alojzy, a Janek. Anna sie wydała, a wziyna se Góngora, s kierym miała troje dziecek: Jozefa, Matylde, a Milke. Jozef mioł synka Alberta, a tyn Albert mioł synka a dziołuche. Matylda miała dziołuche Sztefke a Sztefka mo dwoje dziecek – Tadzika a Anie. Milka sie wydała jak uż była starszóm paniczkóm, a ni miała dziecek. Wydała sie za Wawrziczka. Maria Szotek – cera Maryji Bijok miyszkała w Czechach, miała synka kiery umrzuł jak mu było 4 roki. Jeja siostra Alojza też miyszkała w Czechach, a nie wydała sie ani ni miała dziecek. Jeji Brat Alojz miyszkoł tam, kany terazy miyszko Staszek Golasowski, a mioł dwoje dziecek. Robiuł we fabryce Kislinga. Jego dziecka miały na miano: Anna a Edward. Anna sie wydała za Golasowskigo, a miała ś nim troje dziecek: Czesława, Staszka a Haline. Czesław mo dwóch synków: Tómka a Marcina. Staszek mo dwoje dziecek: Anie a Krzyśka. Halina mo dwie dziołuchy, a synka. Edward synek Alojzego robiuł na szachcie, a mioł s piyrszóm babóm sztworo dziecek: Czesława, Edwarda, Jurka, a Danusie. Potym Alojzymu umrziła baba, lebo sie zabiła, a ożyniuł sie po drugi ze swojóm szwagierkóm, kierej było na miano Emilia. Ś nióm mioł eszcze dwoje dziecek - bliźnioki: Staszka, a Iryne. Staszek mo trzi dziołuchy: Ramóne, Sylwie, a Werónike. Janek – synek Maryji Bijok mioł troje dziecek: Władka, Marysie, a Jozefa. Władek zustoł po wojnie w Angliji, a mioł synka a dziołuche. Marysia umrziła, jak ji było 16 roków. Jozef mioł troje dziecek: Władka, Janusza a Anne. Władek miyszko kansik przi Cieszynie, Janusz w Pogwizdowie, a Anna miyszko w Małych Kóńczyc, wydała sie za Gołego, a mo dwoje dziecek: Grzegorza a Michaline. Michalina sie wydała za Tómka Franka s Małych KóńczycMaria Bijok pochowała Madeckigo, a potym jak ón umrzuł, to sie ji urodziuł synek, kierymu dała na miano Franciszek. Franciszek sie nazywoł Bijok, bo sie urodziuł uż po śmierci Ojca. Franciszek mioł synka - Wiktora, a Wiktor mo troje dziecek - Grażyne, Zdziśka, a Bożyne. Drugo linia Bijoków sie zaczyna od Jozefa – brata Maryji. Jak żech uż przedtym pisoł, Jozef  mioł babe, kiero była wiynkszo od niego – bo ón był taki mały chłopek. Mieszkali se pospołu w małej chałupie, tam kany terazy miyszko Rudek a Wanda Kulowie. Ta chałupa snoci była ich, bo Rudek mo jakisi kup, na kierym je napisane, że jóm kupili. Miyszkali tam jakisi czas, ale potym nieskorzi Jozef przedoł tóm chałupe, kupiuł pole, chyciuł sie budowy, a postawiuł chałupe, tam kany terazy miyszko ciotka Helynka Machejka - przi Maryjce. Chałupe stawiali procnie, bo to była ciynżko robota – wszecko sie robiło rynkami. Jozef to był ceglorzym, tóż jakosi to stawiani chałupki mu szło. Potym jak uż postawili chałupe to se chowali jakómsik gowiydź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tych powiatach w Polsce myszkajóm Bijoki - nejwiyncyj w Cieszyńskim, a na Ślónsku
 

Jozef to był synek zowitki, nie znoł swojigo Ojca, a jego baba też była dziołuchóm zowitki. Oba nie znali swoich Ojców, a mieli yny Matki. Ich drugi synek mioł na miano Franciszek, a to był starzik moji mamy. Urodziuł sie 31.07.1883 roku we Wielkich Kóńczyc, a był krzczóny 03.08.1883 roku w kojściele we Wielkich Kóńczyc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak uż był kawalerym to zaczón chodzić na zolyty ku Terezie, Ewie Machej, kiero sie urodziła 10.12.1887 w Małych Kóńczyc. Jeji Ojciec mioł na miano Franciszek, a Matka była Joanna z chałupy Herrmann. Tereza była Okrzczóno 12.12.1887 roku w kojściele w Małych Kóńczyc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potym młodzi sie ożynili, a ślub był 17.10.1906 roku w kojściele w Małych Kóńczyc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terazy napiszym kapke o tej Terezie Machej. Jeja Matka miała na miano Joanna Herrmann, urodziła sie 25.10.1865 roku w Małych Kóńczyc, a była krzczóno 26.10.1865 roku w kojściele w Małych Kóńczyc. Joanna była ceróm Andrzeja Herrmanna, a Katarzyny s chałupy Stusch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojciec Terezy mioł na miano Franciszek. Urodziuł sie 20.01.1860 roku w Małych Kóńczyc, a był krzczóny 21.01.1860 roku w kojściele w Małych Kóńczyc. Był synkiym Jana Macheja, a Anny s chałupy Żiwczok.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcowie Terezy wziyni ślub 04.09.1883 roku w kojściele w Małych Kóńczyc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek Machej umrzuł w 1934 roku. Franciszek Bijok – mój prastarzik miyszkoł s babóm a s dzieckami w chałupie, kieróm wystawiuł jego Ojciec Jozef. Franciszek mioł 9 dziecek: Marysie, Zofije (mojóm starke), Jozefa, Sztefke, Janka, Malke, Franciszka a Emila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek Bijok (w postrzodku), Malka, Sztefka a Franek.  

 

   Nejstarszo była Marysia, kiero sie urodziła w 1907 roku. Wydała sie za Wiktora Góreckigo, a gospodarzili pospołu na „Góreckówce” tam, kany terazy miyszko ciotka Helyna Chmiylka. Tyn Górecki był synkiym Góreckigo, kiery pochodził s Darkowa, kole Karwinej. Historia tej „Góreckówki” je ciekawo. Starucno chałupa stoji do dzisia, je obrychtowano, ale mury sóm ty same co 150 roków tymu. Tóm chałupe, kiero była kiejsi dworkiym wystawiuł bogaty gazda Kuchejda. Mioł słóżbe, kónie, a kolasy, a kole chałupy stoła wielkucno stodoła. Kuchejda se najón ludzi, a postawiuł mały dworek kryty słómóm nad stawami. Było to kole roku 1848. W 1905 roku „Goreckówke” kupiuł Górecki s Darkowa – starzik Ciotki Helyny Chmiylki. Jego synek Wiktor przejón gospodarke pore roków przed drugóm wojnóm. Wiktor se wzioń Marysie Bijoczke, a mieli pospołu troje dziecek: Zofije, Helynka, a Edwarda. Zofija, a jeja matka umrziły zaros po drugi wojnie, jak prziszli Rusi. Edwarda zabiło za Niymców, jak był eszcze dzieckiym – s kamratami sie bawili granatym, a tyn granat wybuchnył. Helynka sie wydała za Edwarda Chmiyla (ur. 1924), a mo ś nim dwie cery: Krysie a Janke. Janka sie wydała za Janusza Maszadre, a mo cere – Izabele. Krysia sie wydała za Antónigo Wojtowicza, a mo ś nim sztworo dziecek: Beate, Edzika, Asie a Ele.  Asia sie wydała za Jarka Kopca ze Zebrzidowic. Beata sie wydała za Marka Cholewke, a majóm dwie cery - Kasie a Karoline. Edward sie ożyniuł s Wiesióm Holewik a mo troje dziecek - Karoline, Kamila a Natalke. Drugóm ceróm Franciszka Bijoka była moja starka – Zofija (ur. 25.03.1909). Wydała sie za Adolfa Grómana (ur. 14.06.1906) - mojigo starzika 14.11.1931 roku. Ślub brali w Małych Kóńczyc. Mieli sztworo dziecek: Brónka (ur. 01.12.1932 zm. 10.12.1934 pogrzyb 12.12.1934) , Alberta, Brónke, a Danke (mojóm mame). Brónek umrzuł, jako dziecko eszcze przed drugóm wojnóm na zapolyni płuc. Albert sie urodziuł w 1934 roku. Dobrze sie uczuł jako synek, tóż poszoł na szkoły do Cieszyna, a potym sztudyrowoł w Krakowie, a w Olsztynie. Miyszkoł w rostomajtych miejscach, a terazy uż je na pyndzyj a miyszko we Warszawie. Ożyniuł sie s Krysióm, mioł ś nióm syneczka – Tómka, kiery umrzuł, jako dziecko, a potym sie jim urodziuł synek Danek. Danek sie ożyniuł s Małgosióm s chałupy Poloczek. Jeja rodzina pochodzi tukej s Cieszyńskigo. Danek a Małgosia majóm synka – Michała. Ciotka Brónka – siostra moji mamy sie urodziła 18.07.1937 roku. Też sie dobrze uczyła, tóż poszła na szkoły do Cieszyna, a potym sztudyrowała we Wrocławiu. Tam miyszkała do śmierci. Była dwa razy wydano, a ni miała dziecek. Brónka miała pogrzyb 9.04.1984 r., a je pochowano na kierchowie we Wrocławiu przi ulicy Grabiszyńskij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja starka Zofija we wałaszce 

 

   Moja Mama sie urodziła 6 czerwca 1942 roku, ale starzik Adolf jóm sgłosiuł na urzónd dziepro 9 czerwca, tóż wszyndzi w papiórach miała napisane 9. Mojigo fotra Staszka Sochackigo (ur. 16.07.1940 zm. 05.09.1995) poznała na muzyce, a wydała sie za niego w 1962 roku. Za rok sie urodziuł mój nejstarszy brat - Jarek (ur. 05.10.1963), potym za 5 roków Zbyszek (ur. 14.09.1968), a 4 lutego 1979 urodziłech sie jo. Jarek sie ożyniuł s Grażynóm Tómicowóm (ur. 25.03.1965), majóm pospołu dwoje dziecek: Sebastyjana (ur. 20.01.1987), a Marianne (ur. 09.04.1989). Zbyszek sie ożyniuł s Werónikóm Broda s Pruchnej, a majóm pospołu synka Wojtka. Jo żech sie ożyniuł s Agnieszkóm Tómica s Hażlacha (ur. 15.01.1080), a urodziuł sie nóm synek Mateusz (ur. 15.01.2008 zm. 15.02.2008). Moja starka Zofija je pochowano przi chłopie na kierchowie kómunalnym w Czechowicach. Brat moji starki - Jozef Bijok sie urodziuł w 1911 roku. Jego ojciec Franciszek mu wystawiuł chałupe, w kierej terazy miyszko Wiesiek Bijok. Bo kiejsi bywało tak, że jak było kupa dziecek, to każdy musioł cosik s chałupy dostać. Ci co szli s chałupy to sie jich jakosi spłaciło, ci co zustali w chałupie to jóm potym mieli zapisanóm, a jak sie jako dziołucha, lebo synek nie ożyniuł to dostoł wymowek. Franciszek wystawiuł chałupe Jozefowi eszcze w 20 rokach XX wieku. Prawiło sie na to: "nowo budowa", bo sie budowało chałupe na nowo od gróntów. Ta chałupa stoji tam kaj kiejsi, a jak była wojna to jóm nie zbulali, bo sie w nij chowali nimieccy wojocy. Jozef mioł synka Bolka, a Bolek mioł synka Wieśka. Wiesiek mo dwoje dziecek: Marzyne a Darka. Jozefa po wojnie zabilo SB, bo za Niymców pómogoł partyzantóm, a mioł snoci w chałupie pochowane jakisi flinty. Za dwa roki za Jozefym sie urodziła Sztefka (ur.05.11.1913 chrz.09.11.1912 zm.23.11.1999) Wydała sie za Franciszka Grymlika (ur.09.06.1912 chrz.16.06.1912 zm.06.09.1978) s Wielkich Kóńczyc, kiery był ajzybanerym. Ślub brali 09.07.1939 w Małych Kóńczyc.  Sztefka miała troje dziecek: Helynke (ur.24.04.1941, chrz. 04.05.1941), Karola (ur.16.02.1949), a Brónke. Helynka sie wydała za Edwarda Macheja (ur.12.01.1937 zm.05.12.1995), a mo jednóm cere - Grażyne. Ślub cywilny brali 14.12.1960, a kojścielny 07.01.1961. Grażyna mo dwoje dziecek - Natalke a Szymka, a Szymek mo dziołuszke. Karol miyszko na ojcowiźnie, a robiuł jako ajzybaner.  żyniuł sie s Marysióm Foltyn (ur. 06.08.1955), a majóm pospołu dwie dziołuchy - Agnieszke (ur.03.07.1975), a Rynate (ur. 16.06.1980). Agnieszka sie wydała we Wrocławiu za Janusza Andrzejewskigo a mo dwoje dziecek - Krzysia a Zosie. Brónka sie wydała za Czakóna, a mo ś nim cere Danke, kiero sie wydała za Janusza Gaszczyka a majóm pospołu dwoje dziecek - Jerzego a Ewe. Sztefka je pochowano na kierchowie w Małych Kóńczyc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszek Bijok s babóm Terezóm, cera Malka, a synek Emil 

 

Po Sztefce sie urodziuł Janek, ale umrzuł, jako dziecko.  Potym za Jankiym sie urodziły bliźniynta - Malka (ur.17.09.1916 zm. 26.12.2000),  a Franciszek (ur. 17.09.1916 zm. 20.09.1968 pogrzyb. 22.09.1968). Malka sie wydała nieskoro, a wziyna se wdowca - Rudolfa Wiewióre (ur.18.08.1907 zm. 22.05.1984). Miyszkała na ojcowiźnie, kany miała wymowek, a jakisi czas miyszkała przi chłopie. Malka  umrziła w 2001 roku, a je pochowano na kierchowie w Małych Kóńczyc przi chłopie. Franek jeji brat sie ożyniuł s Tónkóm Kulinóm, a mieli dwoje dziecek - Haline, a Brónka. Halina sie wydała za Czesława Nowaka, a majóm dwie cery: Lucyne, a Iwóne. Brónek mo synka - Leszka. Leszek mo troje dziecek - Angelike, Kamila a Natalke. Franek umrzuł je pochowany na kierchowie w Małych Kónczyc. Chałupa, kiero stoji przi Maryjce była przes wojne za Niymców sbulano. Tam kole nij szoł frónt, a Franciszek Bijok, jedynost ludzi s rodziny a jakisi wojok sie schróniło w piwnicy, bo Rusi, a Niymcy walili bómbami. Mieli tam w corkach cały dobytek. Była tam aji moja starka Zofija. Drugo chałupa, kieróm wystawiuł Franciszek synkowi Jozefowi obyła, bo sie w nij schowali Niymcy. Potym po wojnie jak uż była robota, to Franciszek Bijok jóm odbudowoł od gróntów. Franciszek Bijok był szewcym, a jak robiuł w Karwinie na szachcie, to aji sprawowoł ludzióm bótki. Chodziuł do roboty pieszo tak jak wszyjscy chłopi, kierzi robili na szachtach w Czechach.