Cosi do śmiychu, sranda, błozna...

 

   Opowiym Wóm dzisio takóm historyje s mojigo żywobycio. Jeżech s familije, kiero dycki była blisko kościoła, a dycki my chodzowali na msze w niedzielym. Foter był ministrantym, drugi na dziedzinie po farorzu, ale trefił na mojóm Matkym, tóż żech sie jo urodził, a mie też hned na ministranta do kościoła posłali, cobych przed ołtorzym służył. Roki leciały, niedowno mi było osimnost, tóż Foter mie wzión ku stole a tak do mie prawi: - Mój chłapcze, pódź haw, musisz cosi wiedzieć, bo uż mosz swoji roki, a bydziesz mioł kupa wyborów w życiu. Baji, ożynisz sie abo ni. Jak sie ożynisz to żeś przepod, ale jak sie nie ożynisz to mosz dwa wyjścia: abo cie weznóm do wojska, abo pójdziesz za farorza. Jak pójdziesz za farorza to żeś przepod, a jak cie weznóm do wojska, to mosz dwa wyjścia: abo cie weznóm do kuchynie, abo cie ciepnóm na frónt.Jak cie weznóm do kuchyni to żeś przepod, a jak cie ciepnóm na frónt, to mosz dwa wyjścia: abo cie zabijóm, abo cie weznóm do niewoli. Jak cie weznóm do niewoli, to żeś przepod, ale jak cie zabijóm, to mosz dwa wyjścia: abo cie zakopióm w piosku abo w ziymi. Jak cie zakopióm w piosku, to żeś przepod, ale jak cie zakopióm w ziymi, to mosz dwa wyjścia: abo na ciebie wyrośnie stróm abo kwiotek. Jak na ciebie wyrośnie kwiotek, to żeś przepod, ale jak na ciebie wyrośnie stróm, to mosz dwa wyjścia: abo cie przerobióm na forszty, abo na papiór. Jak cie przerobióm na forszty, to żeś przepod, ale jak cie przerobióm na papiór to mosz dwa wyjścia: abo trefisz do haźla chłopskigo, abo do babskigo. Jak trefisz haźla chłopskigo to żeś przepod, ale jak trefisz do babskigo to mosz dwa wyjścia: abo sie tobóm baba utrze s przodku abo ze zadku. Jak sie tobóm utrze ze zadku to żeś przepod, bo to je tak, jakbyś trefił do chłopskigo haźla. Ale jak sie tobóm utrze s przodku, to tak, jakbyś sie ożynił...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedyn Górol szoł s babóm i ze synkiym przez rzyke. Synkowi było możne ze siedym roków. Na postrzodku rzyki baba sie go pyto:
- A kaj je Jóntek?
- Nie starej sie o niego – prawi chłop – kludzym go za rynke. 

 

W gorolskim kojściółku wypyrczóne gaździnki klynczóm przed ołtorzym i rzykajóm.
Naros jedna se drzisła. Srobiła sie czyrwióno po gymbie, zatkała se noc i prawi:
- Kiero to, kiero?
A Staro Maciejowa ji prawi:
- A tóż co, Jaśkowa? Mosz dwie rzici, że nie wiysz kiero?

 

Baca z gaździnóm jadóm do pola:
- Posłuchej chłopie - prawi gaździno – cosi sie mi zdo, że naszo Mania jest w ciónży.... yny jako to je możne? Galana ni mo, na muzyki nie chodzi, w nocy spi z nami...
- A, bo z wami tak je dycki – szkubnył sie baca - w nocy się poodkrywocie, rzić wypniecie, a po ćmoku poznej człowiecze kiero rzić je czyjo…

                                                

Starka, kiero mo osimdziesiónt roków prawi wnuczce:

- Wiysz poszłach na galan s chłopym kiery mo dziewiyndziesiónt roków

- I jako było, wyrzóndzej...

- Wiysz musiałach go trzi razy wyfackać po gymbie

- Czymu? Chcioł co po tobie?

- Ni, myślałach że je mortwy...

 

Jozef prawi swoji babie:

- Posłuchej zaroz wyciepiym to zdziorbo, fórt yny pokazujóm same programy o warzyniu!

- Jozef, to ni ma telewizor, to je mikrowela...

 

Chłop robi wajecznice w kuchyni, naroz wleciała baba a ryczy:

Dowej pozór!!! Wiyncyj masła!!! Pierónie, smażisz za kupa wajec na roz!!! Prawiym, że za kupa!!!Rosfyrtej!!! Rozfyrtej wartko!!! Dej eszcze kapkym masła!!! Kany mosz to masło?!!! Wajca Ci sie przilepióm!!!Dowej pozór!!! Prawiym Ci, cobyś dowoł pozór!!! Nigdy mie nie posłechniesz, jak robisz wajecznice!!! Nigdy!!!Poobracej ty wajca!!! Wartko!!! Jeżeś przigłupi?!!! Wali Ci na dekiel?!!! Sól!!! Wsuj tóm sól!!! 

Chłop sie podziwo na babe a prawi:

- Przestón, myślisz że nie poradzym srobić wajecznicy?

- Jo Ci yny chciała pokozać, jako sie czujym kiej jadym autym, a Ty siedzisz kole mie...

 

Karol prawi do Jónka:

- Wiysz, jo se myślym, że kawa w człowieku rodzi przeogrómnóm agresje. 

- Czymu?

- Wczora żech prziszoł do chałupy s haryndy, we kierej żech wypił dwanoście piw. Moja baba przes tyn czas wypiła yny dwie kawy, a była tak nasrano, że mie chciała pobić...

 

Synek idzie sie do farorza wyspowiadać a prawi:- Proszym ksiyndza, myślym, żech je opyntany. Cały dziyń słyszym jakisi głos, kieri mi prawi, co móm robić...- Synku, to ni ma żodne opyntani, jeżeś żonaty...

 

Dziołucha sie pyto Mamy:

- Mamo, a tyn szumny mantel to ci Ojciec kupił?

- Ty głupio, jak jo bych na Twojigo Ojca spolygała, to bych ani Ciebie ni miała...

 

Baca siedzóm na Gróniu przed Sałaszym, prziszoł ku nimu letnikorz a prawi:

- Baco, grocie na hóślach?

-Ni-

A Wasza baba gro?

- Ni

- A ujec abo ciotka grajóm?

- Ni

- A na ozajst nie znocie kogosikej, gdo gro na hóślach?

- Ni-

Letnikorz zeszoł s wysokigo grónio na dolinym, a baca woło s wyrchu:

- Panoczku! Panoczek tukej przidóm a chute!

Letnikorz sie wydropoł na wysoki gróń, cały je spocóny, a nie poradzi dychać, co go tak ta cesta wymynczyła. Jak se uż siod na kamiyń kole bacy to prawi:- Co baco żeście po mnie chcieli?

- Panoczku, chciołech wóm rzyc, że móm eszcze szwagra, ale łón też nie gro na hóślach...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synek s Warszawy sie ożynił s dziołuchóm s dziedziny, a było go za nióm kapke gańba, bo wyrzóndzała po naszymu, tóż coby jóm kapke nauczyć miejskigo życio jóm posłoł do ciotki do Ameryki. Za miesiónc dziołucha przileciała na spadek, wylazujeze samolotu a woło do synka:

- Heloł bejbi! Heloł bejbi!

Synek se myśli, no terazy to uż bydzie tako baba s wielkigo miasta. Yny że dziołucha woło dali:

- Heloł bejbi! Uż żech sie wróciła spadki, a było mi za Tobóm przeogrómnie teschno!

 
Jozef wczora pojechoł na kole do magacynu po flaszke gorzoły. Wraził jóm do taszki a se prawi:
- Jak pojadym a trefiym na dziure w ceście, to mogym tóm gorzołe rostrzaskać. Lepszy bydzie
jak jóm chned wypijym, bo by ji było szkoda.
Tóż Jozef jóm wypił i wiycie co? Dobrze zrobił, bo nim przijechoł do chałupy, to sie siedym razy obalił.
 
Teściowo przijechała do ziyncia a prawi:
- Syneczku przijechała żech do Ciebie a bydym tukej tak długo, jak bydziesz chcioł...
- Tóż Mamo, to sie ani kawy nie napijecie?
 
Spotyko Anglik Ślónzoka, a sie go pyto:
- Polish?
- Ni ciepnyłech...
 
Zofija rozwiónzuje krziżówke, naroz sie pyto chłopa:
- Władys, ty mi musisz pómóc, bo nie poradzym nónść jednego hasła.
- Jakigo?
- Szpara u baby na piynć liter.
- A poziómo abo piónowo?
- Poziómo?
- To bydzie gymba...
 
Cieszyniok na Mazurach wlazuje do magacynu a sie pyto?
- Mocie mółke?
- Mielim
- Tóż dobre, jak namielecie to mi dejcie dwa kila.
- Mielim wczoraj.
 
Chłop prziszoł do dochtora a prawi:
- Panie dochtorze, boli mie woreczek.
- Mosznowy?
- Jak bych mioł nowy, to bych tukej nie prziszoł.
 
Synek sie pyto fotra:
- Tato, czymu tyn cug zakryncowuje?
- Nie prawi sie zakryncowuje, yny skręca.
- A czymu skręca?
- Bo sie mu szyny wygły.
 
Synek sie pyto fotra:
- Tato, a kany je ta Afryka?
- Wiysz co to musi być oto niedaleko, bo mómy w robocie murzina, kiery dojyżdżo na kole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francek skóńczył szychte na szachcie, a niechoł łopatym na podszybiu, na kierej napisoł:
- "Karol, weż mi tóm łopate na wyrch, bo żech jóm tukej zapómnioł"
Na drugi dziyń Francek zjechoł na dół, widzi łopatym a kole ni na tabuli napisane:
- "Wybocz Francku, ale jo tej łopaty nie widzioł".
 
Rolniczok w Bażanowicach srobił wymianym uczniów s anglikami, jedyn trefił do Hyńka. Hyniek prawi Dżónowi:
- Terazy wyciepej gnój.
- What?
- No łod krowy a łod kónia.
 
Chłop s Brynnej przijechoł do Skoczowa na torg. Sprzedoł babućki, a baba go pytała, coby ji kupił majtki, tóż poszeł do
magacynu s babskimi oblyczkami a prawi:
- Potrzebujym majtki dlo moji baby.
- A jaki mo rozmiar?
Chłop sie poszkroboł po głowie a prawi?
- Paniczka była kiejsi na dziedzinie?
- Tóż toć, jeżech s Ochob.
- Nó, tóż jak żech kiejsi szoł s pola, to baba majtki suszyła na płocie.
- Tóż dobre, a jaki miały rozmiar?
- Tak na trzi sztachety...
 
Letnikorze idóm ku bacy na sałasz, a pytajóm go:
- Pokożcie nóm pyty Babióm Góre.
- Toż toć, że pokożym. Widzicie tóm piyrszóm góre?
- Widzymy.
- To ni ma Babio Góra. A widzicie tóm drugóm góre?
- Widzymy.
- To też nie ma Babio. A widzicie tóm trzecióm?
- Nie widzymy.
- To je Babio Góra.
 
Farorz sie pyto dziecek na religiji:
- Do kiedy żyli na Ziymi Adam i Ewa?
Mały Szymón sie głosi a prawi:
- Do piyrszego paździyrnika.
- A czymu tak myślisz Szymónku?
- Bo piyrszego paździyrnika uż ni ma jabłek.
 
Ciotka Malka przidóm do Jónka a sie pytajóm:
- Kaj mosz babe?
- Dwie godziny tymu poszła na piynć minut do Hanki s Gróntu.
 
Synek sie pyto dziołuchy:
- Idymy zaś tym skrótym przes las?
- Wiysz co ni, bo dzisio sie śpiychóm do chałupy.
 
Baba u dochtora prawi:
- Panie dochtorze mój chłop fórt wyrzóndzo jak spi, co móm s nim srobić?
- Dejcie mu przes dziyń dónść do słowa.

 

Dwa kamaradzi siedzóm w aryndzie przi piwie, jednyn s nich prawi:
- Wiysz Jozef moja baba sie mie fórt o cosi pyto.
- Ty, jo to móm gorsze. Moja sie mie fórto o cosi pyto, potym se sama na to odpowiy, a na kóniec mie oryczy, że ni móm recht.
 
- Panie dochtorze w nocy mie budzi moji chrapani.
- To spejcie w inkszej izbie...
 
Dycki po tym jak Francek babe w legierze wyłobracoł, to se zakurził cygaretle.
Nó i tak pómału, pómału ciepnył kurzyni...
 
- Hela wypucowałaś mi mantel?
- Tóż toć.
- A galaty?
- Tóż przeca.
- A bótki?
- Ty a czy w bótkach też sóm kapsy?
 
Czymu wydane baby majóm wiyncyj ciała jako ty swobodne?
Swobodno baba idzie do lodówki, podziwo sie, co je w postrzodku a idzie do legiera.
Wydano baba przidzie do chałupy, podziwo sie co mo w legierze a idzie do lodówki.
 
W Niymcach Cieszyniok stanył przed sóndym, a tyn sie go pyto:
- Czymu żeście panoczku ukradli ty sztyry piwa?
- Jo nic nie ukrod. Tam było napisane BIER, to żech broł.
 
Chłop poszoł do okulisty, dochtór go posadził na stołku, a sie go pyto:
- Panoczku, jakóm litere terazy widzicie?
- A kaj żeście sóm Panie dochtorze?
 
W pióntek Hyniek sie pyto mamy:
- Mamo mogym ze synkami iść na muzyke?
- Ja ale przidź trzyźby!
- Dobre, to przidym w niedzielym...
 
Dziołucha leci cestóm, bo nie wiy esi zdónży na autobus, widzi starszego panoczka a sie go pyto:
- Panoczku, nie wiycie wiela je godzin?
Chłop sie podziwoł na godzinki a prawi:
- Wiym...
I poszeł dali.
 
Jako sie nazywo miasto na Hawajach, kiere woło dziecka do spanio?
Honolulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francek jedzie na kole przes dziedzine a keta mu przeogrómnie rampluje
Woło na niego Hela:
- Francek, sprow se to koło, bo ta keta Ci przeogrómnie rampluje!
- Hela nic nie słyszym, bo ta keta mi przeogrómnie rampluje!
 
Baba sie pyto chłopa:
- Stary je tam eszcze ta buchta we szpajsce?
- Wiysz co jo żech se wzión yny jedyn kónsek.
- Tóż pół biydy, bo sie mi ji tak chce.
Baba sie idzie podziwać do szpajski a na naroz ryczy:
- Dyć żeś prawił, że tej buchty eszcze zbyło, a tam ni ma nic!
Nó zapómniołech ci rzyc, żech tego kónska nie pokroł.
 
Kómyndant prawi posterunkowymu:
- Wypisz wezwani Nowokowi na wtorek.
- Poczkejcie a wtorek sie pisze przes "f" czy przes "w".
Kómyndant sie podropoł po głowie a prawi:
- Wiysz co, wypisz mu to na strzode.
 
Czymu chłop jak idzie przes miasto dzierży babe za rynke? Myślicie, że tymu, że ji przaje?
Na ni, ón jóm wahuje, coby nie poleciała do magacynu.
 
Wysoki Sónd sie pyto świadka:
- Wiycie co sie może stać, jak bydziecie tukej przed nami cyganić?
- Ja wiym Wysoki Sóndzie
- Tóż co?
- Obiecali mi, że jak bydym cyganił, to mi dajóm nowe auto.
 
Francek podejrzywoł babe, że ku nij chodzi jakisi chłop, tóż zwolnił sie rychlij s roboty, prziszoł do chałupy a widzi, że s legiera tyrczóm sztyry szłapy. Wzión smiatok a zaczón po jich walić wiela mioł siły. Naros przidzie baba a prawi:
- Francku, nie rób tela krawalu, bo przijechali moji Fotrowie, a spióm po rajzie...
 

Wiysz Jozef, moja baba mi oto prawi:

- Jo Cie uż wiyncyj s chłopami do aryndy na piwo nie puszczym!

A jo nic, yny żech se pomyśloł:

- Hanko, tela roków po ślubie, a Ciebie sie fórt błozna dzierżóm...

 

Chłop sie dziwo, jak baba biere wórszt a nożym obcino kóńce przed warzyniym. Pyto sie ji:

- Cóz to wyprawiosz s tym wórsztym?

- Moja mama tak robiła, to jo też.

Chłop zwóni do teściowej:

- Witej mamo, wiysz moja baba obcino kóńce wórsztu, nim go wciepie warzić do wody.

- Wiysz jo tak robiła, bo żech to widziała u mojij mamy.

Naros w telefónie starka ryczy:

- Eszcze ście se nie kupili wiynkszego garca!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama sie pyto synka:- Janku jako sie czujesz we szkole.- Mamo jak na kómisaryjacie, fórt sie mie cosi pytajóm a jo nic nie wiym.

 

Baba sie wadzi s chłopym a ryczy:

- Jak żech sie za ciebie wydowała to żech isto była głucho a ślepo!

- Nó widzisz s jakich ciynżkich nimocy żech cie wylyczył...

 

Mój starzik dycki prawili:

- Nim poseblykosz babe, to se pomyślij, esi mosz grejcary, coby ji kupić nowe lónty, w kiere jóm pooblykosz.

 

Starzika piyrszy ros w żywocie wziyni do tyjatyru do Cieszyna. Wnuki sie go potym pytajóm:

- Starziku i jako sie Wóm podobało?

- Wiycie przełogrómnie sie mi podobało, a nejbarży na sóm kóniec, bo dowali mantle, tóż żech zebroł trzi.

 

Synek sie pyto dziołuchy:

- Jako Ci je na miano?

- Joanna (Jo Anna)

- A jo je Jyndrys, też żech że stela.

 

Była na dziedzinie jedna dziołucha, kiero przeogrómnie miała rada chłopów. Jak zaczła chodzić nie sama, a potymurodziła, to poszła do sóndu, bo chciała coby ojciec dziecka płacił alimynta, ale nie poradziła pokozać chłopa,s kierym to miała. Tóż sónd uznoł, że trzeja wziónść krew łod wszystkich chłopów na dziedzinie, aji łod sołtysa. Sołtys wloz do gabinetu, a wszyscy chłopi czakajóm przed dwiyrzami, sóm przełokropnie nerwowi a przedreptujóm. Naroz sołtys wylazuje a prawi:

- Chłopy nie starejcie sie, óni nie dóndóm gdo je ojcym, bo krew bieróm s palca...

 

W magacynie Hanka sie nasrała na chłopów a prawi:

- Uż tego je dość, wiyncyj piwa ani gorzoły nie dostaniecie na zeszyt!

Odzywo sie jedym ożralec a prawi:

- Nale Hanko, jak nie bydziesz pisać w zeszycie, to jako to wszystko spamiyntosz?

 

- Gazdo, Wasze kónie kurzóm?

- Ni!

- To sie Wóm poli stodoła.

 

Siedlok prawi sołtysowi:

- Wiysz dokupiłech se dziesiynć hektarów gróntu przi sztrece.

- Dyć wiym.

- Skónd?

- Twoji kónie łod rana sie chowióm u mnie w masztali.

 

Tirówka stoji przi ceście. Podjyżdżo do nij siedlok na traktorze a pyto sie:

- Wiela?

- za 150 srobiym wszystko co bydziecie chcieć.

- Tóż dobre, siadej jadymy kopać ziymnioki a targać rzepe!

 

Dwie starsze paniczki se rosprowiajóm:

- Wiysz Haniczko, kiejsi jak mi było dwacet roków, a poszłach do dochtora, bo mie bolało w karku to żech sie musiała cało poseblykać. A terazy styknie jak ściepiym mantel.

- Nó widzisz Jewka, jako ta medycyna poszła do przodku. 

 

Jozef prziszoł w nocy ożrały do chałupy. Wszyndzi ćma, maco ściany, zakopnył o tepich, kopnół do lawora, w kóńcu woło:
- Mania, zacznij narzykać, bo nie poradzym trefić do legiera!

 

Baba s chłopym se siedli przed telewizorym a akurat tam był program o eutanazyji.
Naroz chłop prawi:
- Wiysz jakbych kiedy, nie dej Boże ulegnył, a musiołbych być podłónczóny we szpitolu do aparatu s telewizorym, a do flaszki s rurkóm, przes kieróm mie bydóm kormić, to lepszy mie łod tego pieróństwa odłónczcie. Naros baba stowo, wylywo piwo a gasi telewizor...

 

Starka mieli jednóm jałówke. Pomyśleli se, że by było dobre, coby miała cieloka a dowała mlyko, tóż pozwała chłopa, co zapłodnio krowy. Tyn prziszoł, poklepoł jałówke, pooglóndoł jóm a prawi: 
- Paniczko, narychtujcie mi lawór s ciepłóm wodóm, mydło a uciyrok. 
Starka wszystko narychtowali a niesóm aji wieszok. Insyminator sie pyto:
- Nale paniczko na co mi ty wieszok?
- Tukej se panoczku powieście galoty...

 

Synek prziszeł s wojska, tóż jego Foter mu zaczół chledać baby. Poszeł do drugij dziedziny, a jak sie wrócił na spadek, to prawi synkowi:
- Posłuchej, ani nie wiysz jakóm żech Ci naszeł galanke. 
- je piekno?
- Eszcze jak. Ani nie wiysz jak warto siano widłami podowo do sómsieka! 

 

Chłop całóm noc pił s kamratami, bo jedym s nich sie żyni, tóż musieli to jakosik obloć. Wlazuje wczas rano do chlywa s amperkiym a idzie podoić Mućke. Naros krowa mu prawi:
- I co chlastało sie w nocy?
- Tóż wiysz Mućka, to kawalerski my musieli Jónkowi przepić. 
- Boli głowa?
- Jak pierón, ani nie prow...
- Tóż dobre, chyć mie za wymiyń a jo zacznym skokać...

 

Niedźwiydź szoł w nocy przes las. Było ćma, tóż nie widzioł cesty a wpod do wielkucnej jamy.
Fest sie potrzaskoł a wybił se wszystki zymby. Zastarane zwierzynta poszły do lasa go hledać. 
Zajónc mioł silnóm baterke, kiero mu fest świyciła, doszeł do tej jamy, kany niedźwiydź wpod, 
świyci na dół a słyszy, że cosik tam szuści. Pyto sie:
- Gdo tam je:
- Nieświyć!
- Tóż dobre nie bydyć świycił. 
Zajónczek zgasił baterke a poszoł spadki do chałupy...

 
Siedlok sie pyto drugigo siedloka, kiery sie jónkoł: 
- Wiela mosz królików?
- Trzi...trzi...trzista...

- Aż tela? 
- Ni, ni,ni...trzi stare... a jedyn młody...

 

Siedlok prziwióz ziymnioki ku chałupie a woło:
- Hanka ziymnioki żech prziwióz, trzeja jich ściepać do corka do piwnice. Kóń to usłyszoł a prawi se:
- Ja, ja ón jich prziwióz...

 

Chłopu w zogrodzie urosło wielkucne jabko, kiere wożyło aż dwie tóny. Wraził go na drabiniok, a 
zawióz do skupu, coby go sprzedać, jednako żodyn go nie chcioł. Dziepro wieczór do niego podeszeł jakisi chłop a prawi:
- To je Wasze jabko?
- No moji.
- To jedźcie se spadki z nim do chałupy, bo mi chrobok zeżroł psa! 

 

We Wilije chłop jedzie ku chałupie wozym, a kole niego leci pies. Kóń lyniwie drepce, tóż chłop go pogadnio karwaczym. 
Naros kón mu prawi:
- Eszcze ros mie flinkniesz to cie śpiepiym a bydziesz szoł pieszo. 
Chłop ni może uwierzić, spiepoł czopke a prawi:
- Piyrszy ros słyszym, coby kóń wyrzóndzoł. 
- Jo też, prawi pies. 

 

Jedyn siedlok chcioł sprzedać gospodarke, tóż okludzoł po nij kupca. Tyn sie go pyto:
- Czymu ta pasieka s hólami stoji tam blisko cesty? Dyć pszczoły mogóm kogosi pogryźć. 
- Wiycie, ty hóle tukej stojóm uż dziesiynć roków, a eszcze żodnego nie pogryzły - prawi gazda. 
Kapke eszcze powyrzóndzali, a potym sie założyli. Kupiec mioł być prziwiónzany sagi do strómu łod rana do wieczora, a esi by go ugryła pszczoła, tak kupi gospodarke o połówke łacniejszy. Jak go pszczoła nie ugryzie, to zapłaci za nióm o połówke wiyncyj. Wieczór gazda idzie pod stróm, kany je uwiónzany kupiec. Tyn je cały je blady, jak go roswiónzali, to ledwo stoł na nogach. Siedlok se pomyśloł: "tóż uż żech przegroł zakład..."
Pyto sie kupca: 
- Tóż co, kaj Was kiero pszczoła ugryzła?
- Nigdzi mie nie ugryzła, ale rzeknijcie mi gazdo, czymu żeście nie uwiónzali tego cieloka!? 

 

Chłop prziszoł do kamrata, a we dwiyrzach stanyła jego baba. 
- Witej Hanko, jo do Jarka.
- A jo kosiarka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosprowiajóm dwa siedlocy:
- Ty jako to robisz, że twoja teściowo tak rada Ci kopie na zogónach?
- Wiysz fórt ji prawiym, że je na to za staro...

 

Chłopi chcieli zwożyć babucia, bo go chcieli zawiyźć na spynd, ale ni mieli wogi, tóż dali kormika na jednóm stróne forszta, a pore wiynkszych kamiyni na drugi kóniec, aż sie tyn forszt wyrownoł. 
Jedyn s chłopów prawi:
- Nó, terazy eszcze sie muszymy dozwiedzieć, wiela wożóm ty kamiynie. 

 

Chłop u psychiatry: 
- Panie dochtorze, tak mi sie zdo żech je przigupi, a wali mi na dekiel.
- Czymu tak myślicie panoczku?
- Jak żech leżoł w nocy w legierze, to słyszołech jak szafa wyrzóndzo.
- Tóż jako?
- Tóż szafa prawi: Ty Hanka, ón uż spi?
- A moja baba: na ni musisz kapke doczkać. 
- Tóż dobre, to
se uż pójdym. 
- A jo na to: nigdzi nie idziesz, ni ma ześ eszcze spłacóno!

 

Chłop prziszoł do wróżki, bo sie chcioł cosi mało wiela dozwiedzieć, co go czako. 
Wróżka sie dziwo do kule ze szkła a prawi:
- Widzym Panoczku, że mocie dwoje dziecek. 
- Tak myślicie wróżko? 
Chłop sie zaczón śmioć a prawi:
- Móm troje dziecek. 
Wróżka sie zaczła śmioć a prawi:
- To Wy se panoczku tak myślicie...

 

Jedyn chłop sie dostoł do szpitola do Cieszyna na operacyj oka, bo mioł zaćme. Jakosi 
miesiónc po operacyji jego baba podała dochtorów do sóndu, bo chłop uż nie chcioł s nióm 
w legierze nic robić. Przedtym to robili aji kazdy dziyń. W sóndzie syndzia sie pyto 
ordynatora:
- Panie dochtorze coście srobili tymu chłopu, że ni mo chynci na seks?
- Wysoki sóndzie, my mu nic nie srobii, my mu yny poprawili wzrok...

 

Baba sie pyto chłopa:
- Coś mi kupił na rocznicym ślubu?
- Póć haw ku oknu. Widzisz tego czornego Mercedesa tam hanej pod płotym?
- Tóż toć że widzym. 
- Nó, to w takim kolorze żech Ci kupił póńczochy...

 

Starka wlazujóm do autobusu a prawióm:
- Panie szofer chcecie lyskowy orzech?
- Tóż dejcie. 
Na drugi dziyń zaś starka prawióm szoferowi:
- Witóm Was, chcecie lyskowy orzech. 
- Dejcie, bo tyn wczora był przełokropnie dobry. 
Na trzeci zaś starka prawi szoferowi:
- Chcecie orzech?
- Ja, a rzeknijcie mi paniczko, skónd ty orzechy mocie?
- Panoczku, na jak żech wycyckała Toffifee to mi zbył orzech, kierego ni mogym pogryźć...

 

Paniczka zwóni na policje, że ji gdosi okrod auto:
- Panie policajcie, złodzieje mi wykradli s auta wolant, pedały a aji szalterpake. 
Za chwile paniczka zwóni na Policje zaś:
- Panoczku wyboczcie, myślałach, że mi auto wykradli, bo żech se siadła do zadku...

 

Wlazuje chłop do magazynu s puzzlami a prawi:
- Paniczko, dejcie mi wielkucne puzzle. 
Paniczka wycióngo taki, w kierych je 100 kónsków. Chop jich oglóndo a prawi:
- Taki, to moji dziecka ukłodajóm we sztwierć godziny. 
Baba wycióngo taki, w kierych je piyńcet kónsków. Chop prawi. 
- E, taki to moja baba ukłodo w pół godziny. 
Baba nasrano, dowo mu nejwiynksze jaki mo, w kierych je tysiónc kónsków. 
- Paniczko, taki to jo sóm ułożym w godzine. 
Baba sie nasrała a prawi:
- Wiycie co idźcie na prociw do piekorza, kupcie se raczy brezle a poskłodejcie s tego chlyb!

 

Baba ajzybanera, kiero miyszkała w chałupie przi sztrece, kany jeździły cugi, se kupiła szafe. 
Chłopi jóm wniyśli do chałupy, postawili przi ścianie, przejechoł cug, a szafa sie obaliła. 
Paniczka se myśli, nó darmo, pujdym po sómsiada, coby mi pómóg, bo mój je na szychcie. 
Sómsiod prziszoł, podziwoł sie na szafe, a przikryncił jóm do ściany śrubkami. Przejechoł cug, a szafa zaś
sie obaliła. Sómsiod prawi babie:
- Wiycie co, pyty zróbcie mi kawe, jo wlezym do szafy, a bydym sie dziwoł, kiery śrubek wypaduje, że sie ta szafa bulo. 
Jaktóż tam wrażym wiynkszy. 
Tóż dobre, sómsiod jako prawił, tak srobił, wloz do szafy a czako. Baba srobiła kawe a dała na stół kónsek buchty. 
Naroz do chałupy prziszoł chłop, bo dzisio mioł krótszóm szychte. Dziwo sie, na stole stoji kawa, buchta, a w szafie 
cosi puko. Otwiyro szafe, a sómsiod mu prawi:
- Jozef, możesz mi chned dać w pysk, bo i tak nie uwierzisz, jak Ci rzeknym, że tukej czakóm na cug...

 

Rechtorka na biologiji prawi dzieckóm:
- Dzisio wóm łopowiym, skónd sie bieróm dziecka.
Jónek sie głosi a prawi:
- Pani rechtorko jo uż chledoł dziecek w kapuście, to mogym iść do chałupy? 

 

Starka jadóm windóm. Na trzecim piyntrze wlazuje paniczka przeogrómnie naperfumowano, dziwo siena starke s wyrchu a a prawi:

- perfum za sztyrysta złotych, tymu tak wónio.

Na szóstym piyntrze wlazuje nastympno paniczka, kiero tak wónio, że aż w nosie gryzie.

Dziwo sie na starke a prawi:

- na sobie móm perfum za siedymset złotych.

Starka uż ni może dychać, jak winda sie zastawiła na dziesióntym piyntrze to se drzisła a prawi tym paniczkóm:

- Fazole, piynć złotych za kilo...

 

Taksówkorz wiezie paniczke s Cieszyna do Skoczowa. Jak uż dojyżdżali do jeji chałupy, to óna se wszymła, że nimo ze sobóm geldtaszki. Taksówkorz jak to usłyszoł, to sjechoł na miedze pod las, wycióngnył deke a rosłożył jóm na trowie.Baba mu prawi:

- Ale panoczku jo Wóm oddóm co do grosza za tyn kurs, nie róbcie mi nic, jo móm chłopa a troje dziecek!

Taksówkorz sie na nióm podziwoł a prawi:

- Klynkej na deke a targej trowe, móm dóma sztyrycet królików...

 

Dziołucha sie pyto Mamy:

- Mamo a aniołki majóm skrzidła a poradzóm fruwać?

- Ja a czymu sie pytosz Zofijko?

- Bo wczora żech słyszała, jak Tata prawił naszej niani: "Ty mój aniołku", to kiej óna bydzie fruwać?

- Uż jutro Zofijko...

 

Starka zanim umrziła, to prawi do swoji familije:- Spolcie mie, a potym popiół postowcie w garcu w Biedrónce.

- Ale starko tóż czymu?

- Bo wtynczas bydym wiedzieć na isto, że mie bydziecie nawszczywiać aspóń ros za tydziyń, a nie ros na rok we Wszystkich Świyntych.

 

Dwa chłopi sie dostali do nieba. jedyn prawi:

- Wiysz jo żech umrził ze zimna, ni miołech oblyczek a żech zamorz. A Ty?

- A jo żech umrził ze zdziwiynio.

- Tóż jako?

- Prziszełech ze szychty do chałupy, a moja baba leży sago w legierze. Dziwóm sie pod łóżko,do szafy, na balkón, do kuchynie, do szpajski, a umrził żech ze zdziwiynio, że nigdzi żodnego chłopa ni ma...

- Wiysz co, jakbyś sie podziwoł do lodówki, to by my eszcze oba żyli!

 

Baba sie budzi o drugij w nocy, żducho chłopa a prawi:

- Ty Jozef, chłopa mi sie chce...

- Zofija, przestóń, kaj jo Ci w postrzodku nocy chłopa nóndym!

 

Chłop leci na autobus a ryczy:

- Stójcie, zastawcie tyn autobus bo przidym nieskoro do roboty.

Ludzie w autobusie to usłyszeli, tóż wołajóm na szofera, coby doczkoł. Chłop sfuczany lezie po schodach, wycióngo legitymacyj a prawi:

- Nó, a terazy proszym bilety do kóntroli!

 

Foter kupił w Skoczowie na torgu tagigo robota, kiery dowoł facke po gymbie każdymu, gdo cygani.Posadził go na stołku ku stole jak wszyscy jedli łobiod, a pyto sie niejprzód synka:

- Coś robił po szkole?

- Pisołech zadani.

Robot drzisnół synka po gymbie.

Foter sie pyto eszcze ros:

- Coś robił po szkole?

- Byłech u Gynka, dziwali my sie na film.

Robot sie ani nie poruszoł.

- Jaki film? Pyto sie foter.

- Wiysz tako bojka.

Robot drzisnół synka zaś.

- Taki szpatny film, porno...Robot stoi.

Foter sie nasroł a prawi:

- Jak żech był tak stary jak ty, to żech ani nie wiedzioł co to je porno!

Robot fotra drzisnół po gymbie.

Odzywo sie Mama:

- Ha, ha, ha, widzisz Jozef ganc sie na Ciebie podoł!

Terazy robot Mame drzisnół po gymbie...

 

Letnikorz sie stracił na dziedzinie a pyto sie starki:

- Paniczko kaj miyszkajóm Kule?

- A za wiela?

- Za Pón Bóg zapłać.

- Tóż to niech Was Pón Bóczek kludzi...

 

Prziszoł zajónc do piekorza niedźwiedzia a sie pyto?

- Mocie dwumetrowy chlyb?

- Ni ma.

Pore dni zajónc chodził a pytoł sie o to samo niedźwiedzia. Kierysi dziyń zaś prziszoł a sie pyto:

- Mocie dwumetrowy chlyb?

- Móm, prawi niedźwiydź.

- Tóż to mi dejcie dwie żymły.

 

Rechtor napisoł w zeszycie dziołusze uwage:

- Zofija na lekcyji se nie dowo pozór a fórt wyrzóndzo.

Na drugi dziyń Zofijka pokazuje zeszyt rechtorowi, w kierym jeji foter napisoł:

- Panie rechtorze Zofija to eszce nic. Posłuchejcie kiedy jejóm Matke...

 

Był na dziedzinie jedyn wysrany siedlok. Ros se kupił ksiónżke, czyto jóm a co chwila gasi petryolke.Baba sie go pyto:

- Tóz czymu fórt tóm lampe gasisz?

- Przeca jak szkartujym, to nie muszym mieć światła!